Význam jmen a příjmení

Každé jméno i příjmení, i když si to kolikrát člověk ani neuvědomuje, má svůj původ a význam. Dnes již dětem dáváme jména převážně podle toho, jestli se nám jméno líbí či ne. Dříve tomu tak nebylo, lidé dávali jména podle jejich významu, který měl novorozencům zaručit takový nebo makový osud.
Sestavil jsme takový menší slovníček významu jmen a příjmení. Využil jsme k tomu dostupnou literaturu a použil jsme i některé internetové stránky, na něž dole na stránce naleznete odkazy.

K lepšímu hledání jmen použijte klávenouvou zkratklu Ctrl+F.
Omlouvám se za kapitolu příjmení, ale až bude trochu více času, tak se jí pokusím trochu více zpřehlednit.
Jinak se připravuje ještě kapitola další a to "biblická jména", ale to až bude na to trochu toho času:).
Mužská jména

ADAM člověk pozemšťan; z červené hlíny ( hebrejské ) ADOLF ušlechtilý vlk ( germánské ) ALBERT vznešený, urozený ( germánské ) ALEXANDR obránce mužů ( řecké ) ALFRED moudrý rádce ALOIS slavný bojovník; moudrý ( německé ) ÁMOS přinesený Bohem ANTONÍN přední, čelní, vynikající ( latinské ) ARNOŠT čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj ( germánské ) BEDŘICH mírumilovný vladař BOHDAN dar Boží, daný Bohem BOHUMIL milý Bohu, bohumilý BOHUSLAV budiž Bohu sláva BOLESLAV veliký, slavný, mocný BORIS bojuj za mír, podněcuj svět BŘETISLAV slavný bojovným rykem CTIBOR čestně bojující CTIRAD čestný, kdo má rád čest CYRIL slunce; Pán, Pánův DANIEL Bůh je můj soudce DAVID miláček; náčelník DRAHOMÍR komu je drahý mír DUŠAN ten, kdo má duši EDUARD mocný strážce, ochránce EMANUEL Bůh s námi EMIL horlivý, pracovitý EVŽEN blahorodý, urozený FEDOR Bohem darovaný, daný FELIX štěstí, šťastný FERDINAND odvaha k míru FILIP milovník koní, ancouzek FRANTIŠEK od sv. F. z Assisi - "Francesco, Fn GABRIEL Bůh je moje síla GUSTAV opora (sloup) Gotlanďanů (Gótů) HELMUT zdravý duch, mysl HUBERT duchaplný, jasného ducha HUGO duch, mysl; duchaplný HYNEK vládce domu IGOR hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti) IVAN Bůh je milostivý IVO Bůh je milostivý JÁCHYM Bohem vyvýšen, vztyčen JAKUB ten' kdo se drží za patu; druhorozený JAN Bůh je milostivý; milostivý dar Boží JAROMÍR slavící jaro; usměrňující sílu, prudkost JAROSLAV slavící jaro; slavný silou, bujností JINDŘICH pán, vládce domu, Otčiny JIŘÍ zemědělec, rolník JOSEF on (Bůh) přidá; přidávající KAMIL urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha KAREL král; (svobodný) muž, chlap KLEMENT vlídný milostivý laskavý mírný KRISTIÁN křesťan, Kristu zasvěcený KRYŠTOF nositel Krista, kristonoš KVĚTOSLAV slavící květy; květinový kvetoucí LADISLAV slavný vládou, ladností; ladný LEO, LEOŠ lev LIBOR libý líbezný LUBOMÍR mírumilovný milující mír LUBOŠ mírumilovný LUDĚK slavný válečník; proslavený v boji LUDVIK slavný bojovník; proslavený v boji LUKÁŠ Lukánec, pocházející z Lukánie MARCEL malý bojovník MAREK bojovník; zasvěcený bohu Martovi MARIN žijící na moři, námořník, plavec MARTIN bojovný, zasvěcený bohu Martovi MATĚJ dar Boží MATOUŠ dar Boží MAX největší; velkého vzrůstu; významný MICHAEL, MICHAL kdo je jako Bůh, podobný Bohu MIKULÁŠ vítězný v lidu; vítězství lidu MILAN milý milovaný přívětivý MILOSLAV slavný milostí; milý klidný MILOŠ milý, přívětivý milovaný MIREK mírný mírumilovný MIROSLAV slavný mírem, slavící mír, mírumilovný MOJMÍR buď můj mír NIKOLA vítěz nad lidem NORBERT na severu slavný zářící OLDŘICH vládce (bohatý) dědičný statkem OLIVER pěstitel oliv; pozůstatek předkův ONDŘEJ mužný statný odvážný OSKAR Boží kopí; oštěp Boží OTA, OTO štěstí, majetek OTAKAR, OTOKAR majetek střežící (hlídající)" PATRIK patricijský urozený šlechtický; mající ‚Otce PAVEL skromný; malý nepatrný PETR skalák; skálopevný PROKOP cestu razící; průkopník; prospívající PŘEMYSL kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli PŘIBYSLAV ten, komu přibylo slávy RADEK radostný radující se RADIM ten, kdo má rád mír; radostný RADOVAN radost přinášející, radující se RENÉ znovuzrozený obrozený RICHARD mocný, silný vládce ROBERT slávou ozářený skvělé pověsti ROMAN římský; Říman ROSTISLAV ten, kdo rostí, rozmnožuje slávu RUDOLF slavný vlk SILVESTR lesní, z lesa STANISLAV upevni slávu; staniž se slavným; pevnost SVATOPLUK svatý; silný v dobru ŠIMON slyšící, naslouchající ŠTĚPÁN ověnčený věncem korunovaný; vítěz TADEÁŠ chvála (Boha); odvážný TEODOR Boží dar; Bohem darovaný TOBIÁŠ Bůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh TOMÁŠ dvojče, blíženec VÁCLAV více slavný VALDEMAR slavný mocný vládce VASIL královský VIKTOR vítěz VILÉM helmicí (ochranou) je má vůle VIT živoucí, veselý; rád VÍTĚZSLAV slavící vítězství, slavný vítěz VLADIMÍR vládce míru (světa); velký vládce VLADISLAV slavný vládou, slavící vládu VLASTIMIL milý vlasti, milující vlast VOJTĚCH útěcha vojska (těšitel voje)" XAVER zářící, skvoucí; nový dům ZBYNĚK posilující hněv; ten, komu zbývá hněv ZDENĚK zde slavný; vytvořil slávu ZIKMUND vítězná ochrana; ochránce vítězství


Ženská jména

ADÉLA bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské ) AGÁTA dobrá, laskavá ( řecké ) ALBINA bělavá ( latinské ) ALENA světlo, pochodeň ( hebrejské ) ALICE bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské ) ALŽBĚTA Bohu zasvěcená ( hebrejské ) AMÁLIE pracovitá ( české ) ANASTAZIE vzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké ) ANDĚLA posel Boží (nebeský)" ANDREA odvážná, statná ( řecké ) ANETA milostná, milostiplná ( hebrejské ) ANEŽKA čistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké ) ANITA milostná ANNA milostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské ) ARANKA zlatá, zlatuška ASTRID Bohem milovaná, božská jezdkyně BABETA Bohu zasvěcená BARBORA (žena) cizinka; brepta, barbarka BEATRICE přinášející štěstí, oblažující BEDŘIŠKA mírumilovná vládkyně BĚLA bílá, čistá BLANKA bílá, běloskvoucí BLAŽENA blažená BOHDANA dar Boží, daná Bohem BOHUSLAVA Bohu budiž sláva BOŽENA Bohem obdařená, blahoslavená CECILIE krátkozraká, slepá DAGMAR, DAGMARA slavný den DANA soudkyně DANIELA Bůh je můj soudce DENISA bůh vína, božské dítě DIANA božská DOBROMILA milující dobro, komu je dobro milé DRAHOMÍRA komu je drahý mír EDITA bohatá, šťastná válka (boj)" ELENA světlo, pochodeň ELIŠKA můj Bůh je přísaha EMA velká, všeobsáhlá; pečovatelka EMANUELA Bůh s námi ERIKA ctihodná, všemocná vládkyně ERNA čestná bojovnice EVA životodárná, matka života' GABRIELA Bůh je silný GALINA klid, mír GERTRUDA silná v kopí GITA perla, silná HANA milostiplná, milostná, líbezná, něžná HEDA vítězící v boji HEDVIKA vítězící v boji HELENA světlo, pochodeň HELGA svatá, zdravá, šťastná ILONA pochodeň, světlo IRENA mírumilovná IVA Bůh je milostivý IVANA Bůh je milostivý IVETA tisový luk; židovka IVONA tisový luk IZABELA Bůh je má přísaha JANA Bůh je milostivý; milostivý dar Boží JARMILA milující bujnost, sílu; jaro JAROSLAVA slavná silou, bujností; slavící jaro JINDRA paní, vládkyně domu JIŘINA od Jiří - "zemědělec, rolník JITKA židovka, žena z Judeje JUDITA židovka, žena z Judeje JULIE božská; zářící, mladá KAMILA urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka KATEŘINA čistá, cudná; mravná KLÁRA jasná, světlá; slavná KRISTÝNA křesťanka KVĚTOSLAVA slavící květy; květinová, kvetoucí' LADA milá, milovaná; ladná LADISLAVA slavná vláda; ladná LENKA, LENA pochodeň, světlo LEONA lvice LlANA božská LIBUŠE milá, líbezná, milovaná LINDA krásná, mírná, jemná; LJUBA láska LUCIE světlá, zářící MAGDA z Magdaly pocházející MAGDALENA z Magdaly pocházející MARCELA malý bojovník MARIE milovaná Bohem MARINA námořník, plavec; milovaná Bohem MARKÉTA perla MARTA pečlivá, paní (domu), hospodyně MARTINA zasvěcená bohu Martovi; bojovná MATYLDA silná v boji, mocná bojovnice MICHAELA, MICHALA kdo je jako Bůh, podobná Bohu MILADA milá, milovaná; mladá MILENA milá, milovaná MILUŠE milá, přívětivá, milovaná MIROSLAVA mírumilovná; slavná mírem, slavící mír MONIKA bohyně; rádkyně NAĎA naděje NADĚŽDA naděje NATÁLIE narozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc NATAŠA dítě vánoc NIKOL, NIKOLA vítězka nad lidem; vítězství lidu OLDŘIŠKA vládkyně (bohatá) dědičným statkem OLGA svatá (spásu přinášející); zdravá OTÝLIE majetek, štěstí PAVLA skromná PETRA skála, skálopevná REGINA královna RENATA znovuzrozená, obrozená RADKA radostná, radující se ROMANA římská; Římanka RŮŽENA růže, růžová SANDRA ochránkyně mužů SÁRA kněžna, vznešená SILVIE, SYLVIE lesní žínka SIMONA slyšící, naslouchající SOŇA moudrá, moudrost STANISLAVA upevni slávu; staniž se slavnou SVĚTLA, SVĚTLANA svatá; silná ŠÁRKA horský hřbet, návrší ŠTĚPÁNKA ověnčená; věncem korunovaná; vítězka TAŤÁNA ze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat TEREZA záštita, ochrana URŠULA malá medvědice VÁCLAVA více slavná VENDULA více slavná VĚRA víra VERONIKA nositelka (přinášející) vítězství VILMA helmicí (ochranou) je má vůle (přání VIOLA fialka VLADIMÍRA vládkyně míru, světa VLASTA vlast; vláda XENIE pohostinná, milující hosty ZDEŇKA, ZDENKA zde slavná ZLATA zlatá ZUZANA lilie ZDENĚK zde slavný; vytvořil slávu ŽANETA Bůh je milostivý ŽOFIE moudrost


Příjmení

Adamec Adámek odvozenina z křestního jména Adam, tj. člověk stvořený ze země Adámek viz Adamec Bartl Bártl německá zdrobnělina osobního jména Bartholomäus (Bartoloměj); v naší rodině se toto jméno vyskytuje v novější době také jako Bártl - je to ovšem nová podoba tohoto jména, která se vyskytuje od počátku 20. století. Kdykoli předtím je jméno psáno jako Bartl. Bártl viz Bartl Bezděkovský z místního jména Bezděkov nebo Bezděkovec Celba ze sl. celit - hojit Celer z německého místního jména Zell, někdy z německého podstatného jména Seiler - provazník; zřídka z latinského přídavného jména celer = rychlý Cizler viz Cízler Cízler Cizler z německého nářečí - košíkář Černík z přídavného jména černý; též pták černohlávek nebo cikán Česák 1.ten kdo trhal ovoce, chmel; 2. pomocník při zpracování látky; 3. z polského křestního jména Czeslaw Čížek z podstatného jména čížek - druh ptáka. Frančík z osobního jména Franc, podoby jména František Fuchs z německého podstatného jména Fuchs = liška; přeneseně člověk lstivý, mazaný, rezavý Holub 1. jméno vzniklo díky podobnosti ( volatý člověk, ten kdo se naparuje,..) 2. milovník holubů Horáček zdrobnělina názvu obyvatele hornaté části země Hubač Hubáč člověk s velikými rty Hubáč viz Hubač Kábrt z něm. Gebahart, Gebhart - Geba = dar, Hart = tvrdý, pevný Kotál ze sl. kotálet se = kutálet se Kubeček z hebr. Jahaqóbh = druhorozený Kuták viz Kuťák Kuťák Kuták pohrabáč, valašsky = okovaný cep, val. nář. = králík, slovensky kutat = dolovat Kyrous snad z osobního jména Kilián Mašín z osobních jmen začínajících na Ma-: Matěj, Mauritius Matura z Matyáš, Matěj nebo Matura = ranní mše Mil viz Míl Míl Mil z příd. jm. milý, Mil oslav, Bohu mil Moták ze slova motat; též moták = název dravého ptáka Netolička z místního jména Netolice nebo z osobního jména Netol Novák Nováček, Nový, Novotný 1.nový muž ve vesnici; 2.švec, který vyráběl nové boty Nováček viz Novák Novotný viz Novák Nový viz Novák Nejedlý původně v kombinaci s podstatným jménem ( např. Nejedlkaši ), časem zůstalo jen Nejedl a z to vzniklo Nejedlý Pavlíček zdrobnělina osobního jména Pavel, které vzniklo z latinského Paulus = malý Pecina zděná lavice u pece Petřík zdrobnělina osobního jména Petr, z řeckého petros = skála Plak z italštiny = fošna, prkno Potůček z místního jména Potok, možné i mlynář na potoce Rais Rajs vějička, drobné větve Rajs viz Rais Rejthar počeštěné německé podstatné jméno Reiter = jezdec Rot viz Roth Roth Rot, Rott 1.z německého rot - červený 2.z bavorského Rot - paseka; 3. z českého slova rota Rott viz Roth Řehák česká podoba osobního jména řeckého původu Grégorios = bdělý Semerád viz Semerák Semerák Semerád, Semirád, Semorád obměna příjm. Semerád. Semerád, Semirád, Semorád z Sěmirad = Sěmi = osoba, rad = čilý, hbitý, radostný Sládek zkrácenina z podstatného jména sladovník = výrobce sladu a piva Suk přenes. člověk zdravý, neústupný, nemluvný Šalanský z místního jména Žalany u Teplic, německy Schallan Schuh viz Šuch Štambach z místního jména Steinbach Šuch Schuh z něm. bota Tomáš z aramejského Theóma = dvojče, blíženec Trojan prastaré slovanské osobní jméno, poprvé písemně zaznamenáno roku 1184; též z podstatného jména trojan = trojče Tvrz buď podstatné jméno = název zemanského obydlí; nebo z osobního jména Tvrdoslav Vařečka z podstatného jména vařečka Větrovec z místního jména Větrov; též z podstatného jména větrovec = větrný mlýn Vlček zdrob. od vlk, též z vlč = podřadné sukno, též z Vlčkovic na Trutnovsku Vodsloň 1.jako vodní slon 2. původ může být z domovních znamení, přičemž majitel domu měl ve znamení slona ( byl tedy "od slona" ) Zahradník 1.hospodář na malém pozemku 2.bylina Dragantea, lidově; 3.český lidový tanec; 4. kuplíř (pasák) Zajíček zdrobnělina od slova zajíc Zaoral viz Zavoral Zavoral Zaworal, Zaoral, Zaorálek, Zavorálek od slovesa zaorat

Použité stránky
  • http://www.libri.cz/databaze/jmena/index.php - Doporučuji
  • http://avalon.wz.cz/Mimozemske_civilizace/Vyznamjmen.htm
  • http://mujweb.cz/www/tero/vyzjmen.html
  • http://rodokmen.psinec.com/ - Doporučuji
  • http://skalna.cz/zpravodj/zpr_0505.htm
  • http://kutak.webpark.cz/vyznam.htm
  • http://sweb.cz/prijmeni.cesak/puvod.htm
  • Abovy stránky

    Jakub Aba Novák, 2005 - 2006, jakub.novak(at)seznam.cz, icq:210-950-730